POLICY

PRYWATNOŚĆ

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje nowe rozporządzenie UE 679/2016 – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych „RODO”) w celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych i prywatności.
Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają identyfikację osoby fizycznej.
LIST S.p.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer – DPO), z którym każdy użytkownik może swobodnie kontaktować się, jeśli ma pytania dotyczące zasad i praktyk przyjętych przez firmę.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres dpo-privacy@list-group.com
Na tej stronie można przeglądać informacje zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych.

Powiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych:

LIST S.P.A., z siedzibą w via Pietrasantina, 123, 56122 Pisa (PI), Włochy (VAT IT00928190503), jako Administrator Danych i Właściciel Serwisu, informuje, na podstawie art. 13 rozporządzenia UE n. 679/2016 (dalej „Rozporządzenie”), że dane osobowe, w tym poszczególne kategorie danych osobowych na podstawie art. 9 Rozporządzenia swobodnie przekazane przez użytkownika i pozyskane przez LIST S.p.A. będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie iw sposób przejrzysty, zgodnie z celami i sposobami wskazanymi poniżej.


1. Rodzaj przetwarzanych danych
Możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych dotyczących użytkownika, w tym:

Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika: opcjonalne, wyraźne i dobrowolne przesłanie informacji poprzez formularz zapytania na tej stronie, automatycznie wiąże się z późniejszym pozyskaniem:

  • wszelkie dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, firma i numer telefonu);
  • wszelkie dane dotyczące CV zawarte w formularzu.

Dane przeglądarki: systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej podczas normalnych operacji uzyskują pewne dane osobowe, które mogą być pośrednio przesyłane za pomocą protokołów komunikacji internetowej.
Informacje te nie są gromadzone w celu ich powiązania ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić identyfikację użytkowników podczas przetwarzania i kojarzenia z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają osoby odwiedzające serwis, adresy żądanych zasobów w postaci URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przesłania zapytania do serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi dostarczonej przez serwer (pomyślnie dostarczona, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem IT.
Dane te służą wyłącznie do przetwarzania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej i monitorowania jej prawidłowego działania oraz są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu.
Dane mogłyby posłużyć do weryfikacji odpowiedzialności użytkownika w przypadku popełnienia cyberprzestępczości, która mogłaby spowodować uszkodzenie serwisu.
Pliki cookie: przeczytaj naszą Politykę plików cookie. (link to the PL cookie policy)

2. Cele przetwarzania
Powyższe dane będą przetwarzane w następujących celach:

  • umożliwić użytkownikowi korzystanie z Serwisu;
  • udzielać pomocy użytkownikowi i odpowiadać na zapytania o informacje;
  • rekrutacja pracowników;
    • przestrzegać prawa lub procedur sądowych.

3. Fakultatywny charakter przekazania danych
Bez uszczerbku dla warunków określonych dla danych przeglądania, użytkownik może podać swoje dane osobowe w formularzach rejestracyjnych usług na oficjalnej stronie LIST. Brak podania takich danych może uniemożliwić uzyskanie żądanych informacji.

4. Metody przetwarzania
Przetwarzanie danych, związane z usługami internetowymi tej strony internetowej, odbywa się w siedzibie LIST S.p.A. i jest wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione. Twoje dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi. Stosowane są specjalne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych.

5. Komunikacja i rozpowszechnianie danych
Żadne dane osobowe wynikające z usługi serwisu nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe podane przez użytkownika są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, w których są przetwarzane.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać z praw, o których mowa w art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 rozporządzenia UE 2016/679.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać na wniosek skierowany do Właściciela:

  • pocztą na adres: LIST Spa, Via Pietrasantina, 123, 56122, Pisa (PI); lub
  • pocztą elektroniczną na adres: privacy@list-group.com

8. Skarga do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych odwołań administracyjnych i sądowych, jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy rozporządzenia UE. 2016/679 na podstawie art. 15 lit.f) ww. Rozporządzenia UE. 2016/679 przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych.

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (DPO)
Data Protection Officer
Lungarno Gambacorti, 55 56125, Pisa
Telefon: +39050 50 00 82
Faks: +39 050 22 00 479
E-mail IOD: dpo-privacy@list-group.com