LIST Polska

List Polska S.A.

List Polska S.A. jest częścią List Group działającej od 1985 roku.

LIST GROUP

List Polska Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Polska

NIP: 7010233703
KRS: 0000357739 w rejestrze prowadzonym przez:
Sad Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Kapitał zakładowy: 400 000 zł wpłacony w całości.

Ogłoszenia:

  • Dnia 19/04/2021 o godzinie 11:00 w siedzibie spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  • Dnia 16/06/2020 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.